Ние знаем колко е ценно времето за всяко бизнес начинание и затова е важно да разполагате с него, а не да го прекарвате в административни дейности и висене по институции вкл. банки, лизингови компании, застрахователи и др.

Като ваш надежден бизнес партньор, ние обработваме всякаква финансово-счетоводна информация вместо вас, както и извършваме задълбочен финансов анализ, чрез обработка на финансови бази данни с цел предоставяне на реална точна и навременна информация за развитието на финансите на компанията и вземане на правилни управленски решения от ръководството.

Освен търсещите професионално финансово-счетоводно обслужване, наши клиенти са и всички фирми и организации търсещи съдействие за правилно структуриране на финансиращите решения в дейността на фирмата. Ние предлагаме услуга по структурирано мотивирано предложение за финансиране на дейността, чрез кредитни линии за оборотни средства, овърдрафт, факторинг, защита на вземанията, хеджиране на валутен риск, придобиване на активи, мостово финансиране при реализацията на европейски грантови схеми, лизинг на машини, транспортни средства и оборудване, проектно финансиране, финансиране на недвижими имоти, структурно финансиране и др. Ние сме експерти в областта на структуриране на финансиращи решения и договаряне с кредитори на най-добрите пазарни условия по тях. 

Заедно с вас, ние ще изготвим подробен финансов план и паричен поток за изплащане на заемните средства във времето, като целим постигане на максимална информираност за рисковете и постигане на сигурност по време на живота на кредита.

Ако вие сте решили да купите или да продадете бизнес, но не знаете как да се договорите с потенциалните продавачи или купувачи, както и не сте наясно, каква е справедливата цена за това, то ние с удоволствие ще извървим пътя с вас от обявяване на индикативното намерение, през оценка на стойността на бизнеса, намиране на правилните партньори и кредитори, до успешното вписване на сделката в Търговския регистър.