Като ваш надежден и лоялен партньор във финансово-счетоводния процес ние ще:
•   Създадем индивидуален подход, съобразен с изискванията на вашия бизнес за обработка и обмен на финансово-счетоводна информация;
•   П
риложим най-добрите практики за ефективност и контрол на финансовата информация;
•   Постигнем за вас максимално  финансово съ
ответствие и информираност с текущите законови изисквания и добри счетоводни практики.

Можем да ви предложим:

Счетоводно обслужване на дейността:
•   Определяне на счетоводна политика;
•   Изготвяне на индивидуален сметкоплан съобразен със спецификите на дейността;
•   Обработка на първични счетоводни документи, свързани с приходи, разходи и парични потоци;
•   Изготвяне на месечна справка-декларация по ЗДДС;
•   Изготвяне на ИНТРАСТАТ декларации – поток пристигане, поток изпращане;
•   Заприходяване на дълготрайни активи и съставяне на счетоводен и данъчен амортизационен план;
•   Отчитане на материалните запаси, водене и управление на складови наличности.

Месечно и годишно счетоводно приключване:
•   Съставяне на междинни счетоводни отчети;
•   Съставяне на годишни счетоводни отчети.

Изготвяне на периодични справки:
•   Необходими за управленски цели – управление на вземания от клиенти, задължения към доставчици, структура на приходи и разходи по елементи;
•   Необходими за управление на паричните потоци;
•   Необходими при извършвани проверки и ревизии.

Обслужване на възнаграждения (pay-roll):
•   Обработка на информация за присъствия, отсъствия, извънреден труд, бонуси и др. в специализиран счетоводен софтуер;
•   Генериране на ведомости и рекапитулации, месечни декларации за осигурителни вноски и данък върху доходите;
•   Изготвяне на справки за нуждите на управителя;
•   Изготвяне на платежни нареждания или електронни файлове за плащането на осигурителни вноски, данъци и заплати;
•   Подготвяне и изпращане на индивидуални фишове за заплати на служителите.

Администриране на персонал:
•   Изготвяне на документи по сключване, промяна и прекратяване на трудови, граждански и др. договори;
•   Регистрация на трудови договори, анекси и прекратявания в НАП;
•   Администриране на документи, свързани с болнични, отпуски по майчинство, отпуски по бащинство и др.;
•   Изготвяне на служебни бележки за дохода;
•   Изготвяне и подаване в НАП на годишни справки по чл.73 ЗДДФЛ;
•   Изготвяне на тримесечни декларации по чл.55 от ЗДДФЛ за дължими данъци по изплатени извънтрудови доходи на физически лица.