Правенето на бизнес е поредица от ежедневни решения, които влияят върху конкурентоспособността, производителността и рентабилността на всяка компания. Някои от тях водят до реализиране на много добри резултати или до задоволителни такива, но една от най-важните управленски задачи, която е поставена в ежедневната дейност на фирмата е намирането на оптимално финансиращо решение и ефективното му изпълнение във времето с цел максимизиране на печалбата за собствениците. Това е решението, което в най-голяма степен влияе на жизнеспособността на организацията в дългосрочен план. Всяка стопанска организация е изначално поставена в среда на ограничен финансов ресурс и алтернативен избор, което пряко влияе на инвестиционната политика и на възможностите за растеж на компанията.

Яневи мениджмънт консулт ЕООД предоставя комплексна услуга по финансов анализ на текущото финансово състояние на компанията и структуриране на финансиращо решение във връзка с цялостната дейност или във връзка с придобиване на конкретен актив или реализацията на конкретен проект.

Ние ще изготвим индивидуална финансираща стратегия за вашата компания, която ще бъде реализирана в тясно сътрудничество с финансираща банка или финансова институция при най-добри текущи пазарни условия за вас. Вие ще получите пълна подкрепа през целия процес на осигуряване на необходимото финансиране вкл. ние ще идентифицираме вместо вас всички налични възможности за финансиране на финансовия пазар.

Съветите, които предоставяме и подкрепата, която получавате се базират на дългогодишен опит и богата практика на експертите в компанията и са фокусирани върху постигането на най-добрите резултати за вас.

Зедно с нас можете успешно да постигнете:
•    Рефинансиране на съществуващи задължения на падеж при най-добри текущи пазарни условия;
•    Получаване на краткосрочно финансиране за осигуряване на оборотни средства;
•    Получаване на кредитни линиии за осигуряване издаването на банкови гаранции и акредитиви по внос;
•    Структуриране на съвременни финансиращи решения по управление на оборотен капитал вкл. факторинг;
•    Осигуряване на средства за успешното реализиране на проекти по европейски грантови схеми;
•    Финансиране придобиване на активи, проектно финансиране и лизинг;
•    Рефинансиране на краткосрочни кредити с по-дългосрочни банкови инструменти с цел по-добро управление на краткосроната ликвидност и падежна структура на дълга;
•    Корпоративни транзакции, включително финансиране на сделки по сливания и придобивания на бизнеси;
•   Преструктуриране на дългове и предоговаряне на условия при компании с по-ниска ефективност, включително преговори с банки, облигационери и институционални инвеститори.